Szkolenia indywidualne

W ZAKRESIE SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH I DORADZTWA W SIEDZIBIE FIRMY USŁUGI DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI

OBPON.ORG

ŚWIADCZY FIRMA
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dysponując zaufaniem wypracowanym na przestrzeni ostatnich kilku lat, doświadczeniem, jak również zespołem najlepszych konsultantów, doradców i szkoleniowców w kraju - przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń indywidualnych i usług doradczych realizowanych w siedzibie Waszej firmy. Oferta skierowana jest do firm posiadających status zakładu pracy chronionej, jak również dla pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy:

Konsultanci współpracujący z nasza firmą to zespół najbardziej doświadczonych doradców i wykładowców w kraju. Od wielu lat zajmują się tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych. To znani wykładowcy, autorzy książek, doradcy zawodowi, specjaliści, dzięki czemu firma OBPON gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie.

Konsultanci, doradcy i wykładowcy realizujący usługi szkoleń indywidualnych oraz usługi doradztwa w siedzibie zamawiającego z ramienia firmy OBPON:

EDYTA SIERADZKA

EDYTA SIERADZKA
Wiceprezes w OBPON.ORG,
Dyrektor Generalny ds. Wizerunku Spółki OBPON

MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK

MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK
Wiceprezes w OBPON.ORG,
Dyrektor ds. Prawnych w OBPONTEMATYKA I ZAKRES SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH I USŁUG DORADCZYCH:

1. Pomoc prawna w zakresie kontroli zakładu pracy chronionej oraz przygotowanie do kontroli (Urząd Skarbowy, Urząd Wojewódzki, PFRON, NIK)

Urzędu Skarbowego w zakresie ewidencjonowania i wydatkowania środków ZFRON

 1. Sprawdzenie poprawności ewidencjonowania środków ZFRON.
 2. Sprawdzenia poprawności dotychczas dokonanych zakupów w ramach:
  • dużego ZFRON
  • pomocy indywidualnej
  • indywidualnych programów rehabilitacji
 3. Przygotowania katalogu wydatków możliwych do sfinansowania z ZFRON pod plany zakupowe przedsiębiorcy.
 4. Wypracowane w praktyce wzorów z zachowaniem wymogów rozporządzenia (indywidualnych programy rehabilitacji, wniosków o pomoc indywidualną, regulaminu ZFRON, opiniowanie wzorów już stosowanych w firmie).
 5. Zaopiniowania pomocy publicznej jako de minimis i sprawdzenia poprawności wyliczenia pomocy oraz otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis, sporządzanie wniosków o korektę wadliwych zaświadczeń.

Urzędu Wojewódzkiego i PFRON:

 1. Wskaźnik zatrudnienia.
 2. Kontrola poprawności orzeczeń.
 3. Zapewnienie opieki medycznej przez zakład pracy chronionej.
 4. Odbiór stanowisk pracy i obiektów użytkowanych przez Zakład Pracy Chronionej.
 5. Ewidencja środków ZFRON oraz prowadzenie rachunku bankowego ZFRON.

2. Środki ZFRON - zarządzanie, pomoc w planowaniu wydatków i ich realizacji w kontekście pomocy de minimis (weryfikacja środków wydatkowanych)

 1. Sprawdzenie poprawności ewidencjonowania środków ZFRON.
 2. Sprawdzenia poprawności dotychczas dokonanych zakupów w ramach:
  • dużego ZFRON
  • pomocy indywidualnej
  • indywidualnych programów rehabilitacji
 3. Przygotowania katalogu wydatków możliwych do sfinansowania z ZFRON pod plany zakupowe przedsiębiorcy.
 4. Wypracowane w praktyce wzorów z zachowaniem wymogów rozporządzenia (indywidualnych programy rehabilitacji, wniosków o pomoc indywidualną, regulaminu ZFRON, opiniowanie wzorów już stosowanych w firmie).
 5. Zaopiniowania pomocy publicznej jako de minimis i sprawdzenia poprawności wyliczenia pomocy oraz otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis, sporządzanie wniosków o korektę wadliwych zaświadczeń.

3. IPR - indywidualne programy rehabilitacji, konstruowanie, weryfikacja

 1. Profesjonalne doradztwo w jaki sposób wydać środki zgromadzone na koncie "15" według zasady de minimis i poza nią.
 2. Wskazanie osób które powinny i mogą zostać objęte IPR.
 3. Konstruowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji zgodnie z wymogami prawa.
 4. Udział doradcy zawodowego z certyfikatem MPiPS w Komisji Rehabilitacyjnej.

W związku z faktem, posiadania przez niektórych Państwa dużych środków zgromadzonych na ZFRON na koncie indywidualnych programów rehabilitacji oferujemy kompleksową usługę wydatkowania środków zgromadzonych na omawianym koncie "15%".

Usługa doradcza obejmuje:

 1. Wskazanie przez Państwa potrzeb w zakresie realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.
 2. Zaopiniowanie wydatków jako możliwe do poniesienia w ramach indywidualnych programów rehabilitacji.
 3. Wspólne opracowanie planu wydatkowania środków w ramach pomocy de minimis lub poza rygorami pomocy de minimis.
 4. Powołanie komisji rehabilitacyjnej w Państwa firmie z Naszym doradcą zawodowym.
 5. Wybranie osób do objęcia indywidualnym programem rehabilitacji.
 6. Opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji.
 7. Dokonywanie ocen, modyfikacji i zamknięcia programów zgodnie z harmonogramem określonym przez komisję rehabilitacyjną
 8. Stałe doradztwo w zakresie realizacji indywidualnych programów rehabilitacji.

Wykorzystanie środków w ramach indywidualnych programów rehabilitacji może przebiegać dwutorowo:

- na zmniejszenie ograniczeń zawodowych w firmie poprzez wyposażenie stanowisk pracy (zakup maszyn: kosiarek, pakowaczek, drukarek, wtryskarek, samochodów, wózków widłowych, komputerów, drukarek, mebli) dostosowanie miejsc pracy (modernizacja pomieszczeń, klimatyzacja, ), szkolenia zawodowe

Wydatki te stanowią pomoc de minimis.

- na zmniejszenie ograniczeń zawodowych osobie niepełnosprawnej poza firmą poprzez likwidację bariery komunikacyjnej (zakup samochodu, komputera, ryczałt na dojazd do pracy i na rehabilitację), leczenie i rehabilitację (zabiegi rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, terapie, zakup leków, finansowanie zabiegów operacyjnych), studia, kursy, szkolenia w celu podniesienia mobilności zawodowej, sprzęt niezbędny do ukończenia kursów.
Wydatki te nie stanowią pomocy de minimis

4. SOD - dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepelnosprawnych, pomoc publiczna

USŁUGA dot. audytu uzyskiwanej pomocy publicznej z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych bezpośrednio w siedzibie firmy danego pracodawcy.

Nasilają się kontrole z PFRON u pracodawców zarówno prowadzących ZPCHR jak i na otwartym rynku, dotyczące sprawdzenia prawidłowego uzyskiwania kwot dofinansowań w latach ubiegłych jak i roku 2009. Jednocześnie przypominamy wszystkim pracodawcom, iż dokumenty dotyczące pomocy publicznej muszą być przechowywane w firmie 10 lat od daty uzyskania tejże pomocy i w przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący nieprawidłowości będą zmuszeni do zwrotu nienależnie uzyskanej pomocy wraz z odsetkami.

Dlatego, uważamy im czym szybciej nastąpi weryfikacja dokumentacji przez ekspertów z tej dziedziny, pracodawca będzie mógł podjąć słuszne i ważne dla firmy decyzje oraz chcemy aby nasi klienci mieli możliwość nie tylko uczestniczenia w szkoleniach grupowych ale również indywidualnych, które pozwolą im na bezpośrednią pracę z ich dokumentacją, ich problemami, które są bezpośrednio związane z ich firmą. Uczestnicząc na szkoleniach grupowych rzadko taka możliwość istnieje.

USŁUGA przeprowadzanego audytu dotyczyć będzie roku 2009 jak i lat poprzednich.

Audyt roku 2009 obejmuje:

 1. sprawdzenie ważności statusu ZPCHR lub dla OR - osiągania wskaźnika 6% osób niepełnosprawnych
 2. sprawdzenia ważności orzeczeń osób niepełnosprawnych - przekładających się na dane stopnie
 3. sprawdzenia (wyliczenia kwot uzyskiwanego dofinansowania z podziałem na koszty płacy i maksymalne kwoty dofinansowań)
 4. sprawdzenia pomocy na zatrudnienie (subsydia płacowe) nie przekraczających 100% kosztów płacy z dwóch źródeł
 5. sprawdzenia wypłacania pensji pracownikom (terminowość a złożenie wniosku Wn-D)
 6. przedstawienie i przeszkolenie w obsłudze arkusza dot. efektu zachęty dla nowo zatrudnionych pracowników
 7. przeszkolenie w prawidłowym sporządzaniu wniosku Wn-D i informacji INF-D-P (wyliczenie średniej ogółem i niepełnosprawnych za dany miesiąc i 12 miesięcy poprzedzających ten okres)
 8. przeszkolenie w sporządzaniu informacji o pomocy publicznej, dołączanej co miesiąc do wniosku Wn-D i wysyłanej do PFRON (tabela, kursy euro, dzień udzielenia pomocy, koszty płacy, limit kosztów płacy itd.)
 9. przeszkolenie w robieniu korekt wniosku Wn-D i informacji INF-D-P
 10. przeszkolenie w pisaniu odwołań do PFRON i MPiPS
 11. oraz omówienie i sprawdzenie innych dokumentów, które są tworzone w firmie i mają wpływ na bieżące uzyskiwanie dofinansowań

Audyt roku 2008 i lat poprzednich (2004,2005,2006,2007) obejmuje:

 1. sprawdzenia wypełniania druków dot. dofinansowań tj. Wn-D i INF-D-P oraz druków dotyczących refundacji składek Wn-U i Inf-U-P, które w 2008r - pracodawcy musieli wypełniać narastająco
 2. sprawdzenia terminów zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS oraz wypłaty wynagrodzeń, które miały wpływ na uzyskiwaną pomoc
 3. sprawdzenia rozliczeń rocznych na drukach INF-D-Kz i INF-D-R oraz rozliczeń rocznych z podziałem na poszczególnych pracowników
 4. sprawdzenia ważności orzeczeń osób niepełnosprawnych - przekładających się na dane stopnie w tamtych latach oraz w przypadku wykrycia błędów - razem z pracodawcom przygotowania dokumentów korygujących.
 5. omówienie i sprawdzenie innych dokumentów, które były tworzone w firmie i miały wpływ na uzyskiwane dofinansowanie w tamtych latach

Po przeprowadzonym audycie - zostanie przygotowany stosowny raport, w którym zostaną wypisane ewentualne błędy i stosowne zalecenia w celu ich skorygowania. Również wydany zostanie Certyfikat dla każdej z firm po przeprowadzonym audycie.

5. Księgowość w zakładzie pracy chronionej i u pracodawców ON z otwartego rynku pracy

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ, REFUNDACJA ZUS, WYNAGRODZENIA - ujęcie bilansowe i podatkowe.

 1. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w księgach rachunkowych - stosowane schematy księgowań w latach 2004-2008.
 2. Rozliczenie roczne dofinansowania (moment ujęcia w księgach rachunkowych, prezentacja w RZiS oraz w bilansie).
 3. Rozliczenie roczne dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w KPiR.
 4. Otrzymane dofinansowanie a kwota granicznego przychodu obligująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 5. Dofinansowanie za grudzień 2008 otrzymane w styczniu 2009 r. (moment ujęcia w księgach rachunkowych, prezentacja w RZiS oraz w bilansie, moment zaliczenia do przychodów podatkowych).
 6. Księgowanie dofinansowania do wynagrodzeń w 2009 roku.
 7. Podatkowe ujęcie przychodów z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń w trakcie i na przełomie roku podatkowego.
 8. Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w świetle interpretacji urzędów skarbowych.
 9. Różnice w podatkowym ujęciu dofinansowania w latach 2008-2009 w porównaniu do lat 2004-2007 w zakładach pracy chronionej.
 10. Nadwyżka SOD w aspekcie podatkowym. Wpływ nadwyżki SOD na podstawę opodatkowania w zakładach pracy chronionej oraz u pracodawców z otwartego rynku pracy.
 11. Finansowane składki ZUS (do końca 2007 r.) - ujęcie księgowe i podatkowe.
 12. Wynagrodzenia i refundowane składki ZUS - schematy księgowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 13. Refundowane składki ZUS w aspekcie podatkowym.
 14. Moment zaliczenia wynagrodzeń i składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - tworzenie i wydatkowanie w aspekcie bilansowym i podatkowym

 1. Ewidencja funduszu ZFRON w księgach rachunkowych.
 2. Ewidencja ZFRON w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 3. Ujęcie księgowe i podatkowe zwolnień z podatków i opłat w zakładach pracy chronionej.
 4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakładach pracy chronionej - tworzenie i wydatkowanie funduszu rehabilitacji w świetle ostatnich interpretacji urzędów skarbowych.
 5. Księgowanie środków z PIT-4, terminy przekazania środków na ZFRON i PFRON, wydatki z ZFRON utworzonego z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 6. Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu rehabilitacji - ujęcie bilansowe i podatkowe, wydatkowanie środków ZFRON utworzonego z odsetek.
 7. Wydatki z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej (zwrotnej, bezzwrotnej) - księgowania.
 8. Wydatki z ZFRON w ramach indywidualnych programów rehabilitacji - schematy księgowania pomocy socjalnej oraz pomocy de minimis, konsekwencje podatkowe.
 9. Wydatkowanie środków z ZFRON ogólnego - stosowane rozwiązania księgowe.
 10. Wydatki ze środków z ZFRON ogólnego w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Wydatki z ZFRON stanowiące pomoc socjalną dla niepełnosprawnych pracowników.
 12. Pomoc indywidualna w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 13. Zakup i sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON - schematy księgowe, kwota do przekazania na ZFRON i podział środków w przypadku sprzedaży, kwoty stanowiące przychody podatkowe.
 14. Nabycie środków trwałych w drodze leasingu operacyjnego lub finansowego.
 15. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON utworzonego ze zwolnień z podatków i opłat.
 16. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z nadwyżki SOD otrzymanej w latach 2004-2007.
 17. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z nadwyżki SOD otrzymanej w 2008 r.
 18. Pozostałe wydatki z nadwyżki SOD w kontekście możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.
 19. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z ZFRON odnoszona na pozostałe przychody operacyjne w świetle interpretacji urzędów skarbowych.
 20. Równowartość pozostałych wydatków z ZFRON odnoszona na pozostałe przychody operacyjne w aspekcie podatkowym.
 21. Wydatki z ZFRON a prawo do odliczenia podatku VAT.
 22. Wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu zakładu pracy chronionej.

POMOC DE MINIMIS - zaświadczenia, limity, kwestie bilansowe i podatkowe

 1. Wydatki z ZFRON stanowiące pomoc de minimis.
 2. Obliczanie limitu pomocy de minimis w świetle obecnie obowiązujących przepisów oraz w latach poprzednich.
 3. Zaświadczenia de minimis - terminy, procedury, dokumenty.
 4. Korygowanie uzyskanych zaświadczeń.
 5. Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia de minimis po terminie.
 6. Pomoc de minimis - moment i podstawa ujęcia wydatków w księgach rachunkowych. Dzień poniesienia kosztów w księgach rachunkowych.
 7. Pomoc de minimis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Dzień poniesienia kosztów u podatników prowadzących podatkowa księgę przychodów i rozchodów.
 8. Pomoc de minimis w świetle interpretacji organów skarbowych.

ZEZNANIE PODATKOWE CIT i PIT W ZAKŁADACH PRACY CHRONIONEJ

 1. Roczne zeznania podatkowe CIT i PIT.
 2. Korekta rocznego zeznania CIT i PIT w przypadku wydatków z nadwyżki SOD.

6. Przekształcanie ZPCHR - uzyskanie i rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej

 1. przygotowanie do rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej
  • sprawdzenia realizacji dotychczasowych zobowiązań zpch,
  • przygotowanie analizy finansowej po utracie statusu,
  • opracowanie planu rezygnacji ze statusu (wydatkowania środków, opracowanie harmonogramu działań)
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rezygnacji ze statusu
 2. przygotowanie do uzyskania statusu zakładu pracy chronionej
  • przygotowanie analizy finansowej po uzyskaniu statusu,
  • opracowanie planu uzyskania statusu (spełnienie ustawowych warunków: wskaźnik zatrudnienia, opieka medyczna, odbiory obiektów przez PIP, opracowanie harmonogramu działań)
  • pomoc w uzyskaniu wskaźnika zatrudnienia,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania statusu

7. Rekompensata dodatkowych kosztów zatrudniania osób niepelnosprawnych, asystentów osób niepełnosprawnych oraz zwrotu kosztów szkoleń z PFRON

I. Dodatkowe koszty

Dnia 22 kwietnia zostało podpisane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze Śródków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie przepisów tego rozporządzenia pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50% będą mogli uzyskać zwrot kosztów budowy i rozbudowy, transportowych i administracyjnych.

Rozporządzenie nie zawiera katalogu kosztów, nie przewidziano także wzorów druków do wypełnienia przez pracodawców. Pula środków przeznaczonych na tę pomoc jest ograniczona, stąd też jedynie szybkie i wolne od błędów wypełnienie i złożenie wniosków będzie decydowało o możliwości uzyskania tej pomocy. A warto podkreślić, iż pomoc ta jest udzielana w ramach unijnej pomocy publicznej na zatrudnienie w postaci rekompensaty podwyższonych kosztów, której limit wynosi 10 mln EURO dla jednego przedsiębiorcy na rok. Limit ten jest odrębny od limitu przy dofinansowaniu do wynagrodzeń. Nie jest to także pomoc de minimis. Co więcej, pracodawca ma możliwość "przerzucenia" niektórych wydatków ponoszonych w ramach pomocy de minimis czy uzyskania więcej niż wynika z dofinansowania do wynagrodzeń. Procedura zawarta w rozporządzeniu do najłatwiejszych nie należy i trzeba uważać na zawarte w niej "haczyki".

Konieczne jest zatem zidentyfikowanie kosztów, prawidłowe i sprawne sporządzenie wniosku i świetna znajomość procedury w tym zakresie, oraz złożenie informacji o uzyskanej pomocy publicznej w zakresie kosztów kwalifikowanych.

Nasza Firma może Państwu w tym pomóc.

Możemy pomóc przy wypełnieniu wniosku, wypełnić za Państwa wniosek, indywidualnie zidentyfikować koszty, które mogą być różne u każdego pracodawcy, podpowiedzieć co można spróbować przerzucić z de minimisa, pomóc przy wypełnieniu informacji o pomocy publicznej, zwrócić Państwa uwagę na niuanse procedury, aby nie doszło do sytuacji konieczności zwrotu uzyskanej pomocy publicznej, przedstawić kwestie związane z rozliczeniem uzyskanej pomocy. Możemy wreszcie uczestniczyć w negocjacjach w PFRON (jako Państwa pełnomocnicy).

Nasza pomoc niewątpliwie przyczyni się do podpisania umowy, na podstawie której będą Państwo uzyskiwać pomoc do końca roku.

II. Asystenci

Chcielibyśmy także zaproponować Państwu usługi z zakresu wypełniania wniosków o zwrot części wynagrodzenia asystenta dla osoby niepełnosprawnej, zidentyfikowanie występujących w Firmie sytuacji umożliwiających pozyskanie tej formy pomocy. Pamiętać należy, że limit tej pomocy, która wpisuje się w unijną pomoc publiczną na zatrudnienie w postaci rekompensaty podwyższonych kosztów - wynosi 10 mln EURO rocznie.

III. Szkolenia

Możemy Państwu pomóc także przy uzyskiwaniu pomocy na szkolenia niepełnosprawnych pracowników, możemy je także przeprowadzać. Limit pomocy to 2 mln EURO n jednej projekt szkoleniowy. Zgodnie z art. 41 ustawy o rehabilitacji pracodawca może sam zorganizować szkolenie pracowników niepełnosprawnych, którego koszty mogą być zrefundowane ze środków PFRON do wysokości 80 % tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

 1. Wyposażenie stanowisk pracy ze środków PFRON, zwrot kosztów nowo utworzonego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
 2. Ulgi we wpłatach na PFRON
 3. Zatrudnianie niepełnosprawnych - analiza przedsiębiorstwa pod kątem możliwości utworzenia stanowisk pracy dla ON, korzyści, wsparcie finansowe, określenie oszczędności, pozyskiwanie pracowników niepełnosprawnych

8. Pomoc prawna odwołania do urzędów, pozwy do sądów, opinie prawne w zakresie funkcjonowania zakładów pracy chronionej

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA I PODATKOWA przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Postępowanie administracyjne w procedurze uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń:

 • Sposób obliczania terminów na gruncie Kpa,
 • Wniosek o przywrócenie terminu
 • Skutki opóźnienia w złożeniu wniosku, informacji
 • Wydawane rozstrzygnięcia (decyzje, postanowienia),
 • Środki odwoławcze - zażalenia, odwołania
 • Możliwość zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem
 • Wnoszenie odwołań, sposób sformułowania odwołania, podnoszone argumenty, zarzuty formalne i materialne
 • Wykonywanie decyzji
 • Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - formułowanie, zarzuty, terminy, wymagania
 • Skarga na bezczynność
 • Postępowanie quasi podatkowe w zakresie wpłat na PFRON
 • Terminy - sposób obliczania, wniosek o przywrócenie terminu (przesłanki)
 • Przedawnienie
 • Procedura - co powinien zrobić organ - art. 200 Ordynacji podatkowej
 • Materiał dowodowy
 • Pomyłki w numarach konta
 • Środki odwoławcze od postanowień i decy zji
 • Postanowienia - wymogi formalne
 • Decyzje - wymogi formalne - decyzja określająca
 • Zażalenia na postanowienia
 • Zaświadczenia o niezaleganiu a wszczęcie postępowania za dany okres
 • Wniosek o rozłożenie zaległości na raty - warunki, konsekwencje niedotrzymania terminów płatności rat
 • Wznowienie postępowania
 • Stwierdzenie nieważności postępowania
 • Warunki umarzania wpłat na PFRON
 • Skarga na bezczynność
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji - środki zaskarżenia, możliwości
 • Postępowanie administracyjne w zakresie uzyskiwania/uchylania statusu prowadzącego zakład pracy chronionej
 • Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego - formułowanie, zarzuty, terminy, wymagania
 • Skarga kasacyjna do NSA - wymogi
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis - kwestie proceduralne
 • Organy właściwe do wystawiania zaświadczeń
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • Forma rozstzrygnięcia pozytywnego - zaświadczenie i negatywnego - postanowienie
 • Możliwość zaskarżania postanowień - zażalenie - formułowanie zarzutów
 • Organy odwoławcze - skarga do wsa - skarga kasacyjna do NSA
 • Skarga na bezczynność

9. Stała opieka doradczo - konsultacyjna obejmująca powyższe zagadnienia w ramach miesięcznej lub kwartalnej opłaty abonamentowej

Usługa obejmuje: konsultacje telefoniczne, wizytę w siedzibie, opracowanie pism, odwołań oraz innych opracowań tematycznych. Usługa realizowana jest przez jednego wybranego konsultanta oraz nie wyklucza udziału innych konsultantów w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. Koszt usługi do uzgodnienia

10. Usługi dla firm majacych zamiar zatrudnić osoby niepelnosprawne, płatnicy obowiązkowych składek na PFRON

 • analiza przedsiębiorstwa pod kątem obniżek wpłat na PFRON
 • tworzenie wniosków o refundację nowo tworzonych stanowisk pracy
 • doradztwo, w jaki sposób wykorzystać środki z refundacji
 • dofinansowanie do wynagrodzeń, korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych
 • odbiór stanowiska pracy przez PIP
 • wyszukanie osoby na konkretne stanowisko pracy
 • szkolenia pod wymogi pracodawcy, zmiana kwalifikacji pracownika

KONTAKT Z NAMI - JAK ZAMÓWIĆ?

Prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. W trakcie rozmowy określone zostaną: tematyka szkolenia, termin wizyty, wybór konsultanta, odplatnośc za wykonanie usługi. Przypominamy, że usługi szkoleniowe mogą być finansowane ze środków ZFRON (zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych)
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


Handlowcy - zespół sprzedaży:
W przypadku pytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.

Monika Krzyżanowska
tel. (16) 679-16-16 wew. 5
e-mail: m.krzyzanowska@obpon.pl
województwa: wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie
Magdalena Ferenc
tel. (16) 679-16-16
e-mail: m.ferenc@obpon.pl
regiony: lubuskie, podkarpackie, pomorskie, podlaskie, śląskie
Arkadiusz Bożejko
tel. (16) 679 16 16 wew. 99
e-mail: arkadiusz.bozejko@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, opolskie, kujawsko-pomorskie

przejdź do: przystąpienie do organizacji »

« powrót