Cele i zadania

POTRZEBA POWOŁANIA ORGANIZACJI

Przyszłość pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce, w szczególności zakładów pracy chronionej nie jest pewna, a otoczenie i uwarunkowania prawne pogarszają się z każdym rokiem. Działania Rządu, naszym zdaniem, nie idą w dobrym kierunku - wszystko wskazuje na to, że zmierzają wręcz do stopniowej likwidacji zakładów pracy chronionej poprzez systematyczne i konsekwentne odbieranie uprawnień pracodawcom. Obecnie prowadzone działania lobbingowe funkcjonujących w kraju związków i organizacji nie poprawiają sytuacji zpchr i nie dają nadziei na wprowadzenie konkretnych zmian zmierzających do ulepszenia systemu polskiej rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W gronie najlepszych w kraju fachowców, znawców tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych w połowie 2009 roku zdecydowaliśmy o potrzebie powołania nowej, niezależnej, działającej w sposób nowoczesny Organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych. Dysponując odpowiednim potencjałem, zaangażowaniem, aktywnością i chęcią poświęcenia się pracy na rzecz naszych Członków, chcemy skutecznie oddziaływać na poprawę funkcjonowania pracodawców zrzeszonych w naszej Organizacji w kontekście zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i wykorzystania przywilejów z tego wynikających. Tylko jako ORGANIZACJA (związek pracodawców) będziemy w stanie skutecznie reprezentować Wasze interesy i mieć wpływ na zmieniające się przepisy.

Nadszedł najwyższy czas na zmiany w zakresie sposobu reprezentacji interesów Was, Pracodawców - od kilkunastu lat bowiem nie powstał żaden nowy, liczący się związek, reprezentujący interes pracodawców osób niepełnosprawnych. Jako Organizacja rozszerzymy zakres swoich możliwości m.in. o wpływ na kierunki nowelizowania obowiązujących przepisów oraz tworzenie nowych rozwiązań, opiniowanie aktów prawnych i propozycji zmian legislacyjnych w charakterze partnera społecznego. Współpraca Organizacji z instytucjami rządowymi jako przedstawiciela licznych zrzeszonych w niej Pracodawców otworzy przed nami bramy nowych możliwości oraz pozwoli jeszcze skuteczniej dbać o interesy Waszych firm. Związek Pracodawców będzie działał w sposób nowoczesny i konsekwentny, a jego wyłącznym celem będzie podejmowanie działań w zakresie poprawy funkcjonowania zrzeszonych w nim Członków. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez naszą niezależność, w tym finansową, od organów administracji publicznej, zdobyte doświadczenia praktyczne połączone z determinacją oraz konsekwencją w realizowaniu działań prowadzących do poprawy Waszej sytuacji jako Pracodawców.

Jako Organizacja działania swoje będziemy przejawiać poprzez reprezentację interesów podmiotów zrzeszonych oraz interweniowanie na ich rzecz w sytuacji ewidentnego zagrożenia interesów, w oparciu o profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę prawną najlepszych w kraju konsultantów, doradców i wykładowców, którzy wyrazili chęć współtworzenia tego przedsięwzięcia i pełnego zaangażowania w jego rozwój.

DZIAŁANIE ORGANIZACJI

W najbliższym czasie mamy zamiar zaprosić do naszej Organizacji ok. 1000 firm z całej Polski, co pozwoli nam stać się największym związkiem skupiającym pracodawców osób niepełnosprawnych w kraju oraz sprawi, że będziemy w stanie profesjonalnie, rzetelnie i konsekwentnie realizować nasze cele statutowe, w tym lobbingowe ukierunkowane na ustawiczne dążenie do promowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie - stania na straży interesów zrzeszonych firm. Nasza Organizacja nie absorbuje się żadną działalnością gospodarczą, nie korzysta z żadnych form wsparcia pochodzących lub zależnych od instytucji, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie pracodawców osób niepełnosprawnych, zachowuje tym samym pełną NIEZALEŻNOŚĆ, a co za tym idzie zyskuje możliwość działania w sposób bezkompromisowy. Nasza Organizacja nie tworzy kosztownych oddziałów na terenie kraju oraz złożonych struktur władz - wszelkie środki, pochodzące ze składek członkowskich, przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową ukierunkowaną na dążenie do poprawy sytuacji zrzeszonych w naszej Organizacji Członków - pracodawców osób niepełnosprawnych.

Do głównych celów i zadań Związku należy:

 • ochrona i reprezentowanie interesów prawnych i gospodarczych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne przed organami administracji publicznej, sądami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami oraz wobec związków zawodowych
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • współudział w tworzeniu oraz realizacji polityki zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprawy warunków pracy osób niepełnosprawnych
 • integracja środowiska pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • pomoc w uzyskiwaniu środków publicznych przeznaczonych na zwiększanie możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych pracodawców zrzeszonych w Związku
 • inicjowanie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do informacji oraz podnoszenie świadomości prawnej pracodawców zrzeszonych w Związku

Cele i zadania statutowe Związek realizuje w szczególności poprzez:

 • przedstawianie opinii oraz stanowiska środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych zrzeszonych w Związku
 • występowanie w roli mediatora w sporach z udziałem zrzeszonych w Związku pracodawców osób niepełnosprawnych
 • organizowanie szkoleń oraz spotkań informacyjnych i integracyjnych pracodawców zrzeszonych w Związku
 • zapewnienie dostępu do informacji dotyczących specyfiki funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych
 • tworzenie komisji i zespołów ekspertów
 • pomoc w uzyskiwaniu dostępu do funduszy przeznaczonych na wspieranie inicjatyw gospodarczych pracodawców zrzeszonych w Związku
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych, zgłaszanie propozycji zmian legislacyjnych
 • zastępstwo prawne i procesowe członków Związku przed organami administracji publicznej, sądami, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami
 • działania na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych
 • wydawanie czasopism, broszur, ulotek i informatorów

Zarząd Organizacji OBPON.ORG

« powrót