0306.22

Komunikat OBPON.ORG: Odwołanie stanu epidemii a stosowanie w okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego art. 68 gd oraz art. 68gg ustawy o rehabilitacji - odpowiedź BON

PYTANIE do BON

Szanowni Państwo,

w związku z zapowiedzianym przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego odwołaniem stanu epidemii koronawirusa z dniem 16 maja 2022 r. przy jednoczesnym utrzymaniu stanu zagrożenia epidemicznego, pojawiają się wątpliwości pracodawców odnośnie okresu stosowania norm wynikających z przepisów:

1) art. 68gd ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.), zgodnie z którym w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a, może być przeznaczona na:

a) utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

b) wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:

- pracownikami,

- wykonawcami pracy nakładczej,

- innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,

- niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;

c) inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

2) art. 68gg ww. ustawy zgodnie z którym za okresy od dnia 1 marca 2020 r. nie dłużej jednak niż za okres do upływu drugiego miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 33 ust. 7b, wynosi co najmniej 18%.

Jak wpłynie odwołanie stanu epidemii przy jednoczesnym utrzymaniu stanu zagrożenia epidemicznego, na okres stosowania powyższych przepisów?

 Edyta Sieradzka

Wiceprezes OBPON.ORG

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/216438/show.html.

« powrót