TOK - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna

ZAKRES TEMATYCZNY USŁUGI TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA - OBPON.ORG PRZYPORZĄDKOWANY DO POSZCZEGÓLNYCH KONSULTANTÓW

EDYTA SIERADZKAzobacz opis konsultanta »

funkcja w OBPON.org: Zastępca Prezesa w OBPON.ORG, Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON.PL, konsultant, doradca w OBPON.PL - (inżynier, ekonomista)

zawód wykonywany: Dyrektor ds. Dofinansowań i Rozwoju Produktu 'e-SOD' w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Zastepca Prezesa w ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr

Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarzadzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000(akredytacja w IRCA). Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach współpracujący na stałe z serwisem Vademecum Wiedzy. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku 'Rzeczpospolita' oraz w serwisie dla pracodawców ON www.zpchr.info, autorka najnowszej książki pt.: ""Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009r. Od dnia 22.10.2009r. pełni również funkcję Zastępcy Prezesa w Organizacji Pracodawców OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG


 1. STATUS OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  1. Orzeczenia o niepełnosprawności występujące w Polsce w 2010 roku a przełożenie ich na status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji
  2. Schorzenia specjalne a praktyka występowania o zwiększone dofinansowanie
  3. Ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności a drugie orzeczenie, sytuacja występowania w danym czasie ważności dwóch orzeczeń np. z ZUS i PZO stwierdzające o innym stopniu niepełnosprawności pracownika - przełożenie ich na uzyskiwanie pomocy publicznej i zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów KP i ustawy o rehabilitacji

 2. DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ - PROCEDURA UZYSKIWANIA DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ZPCHR ORAZ OTWARTEGO RYNKU PRACY
  Szczegółowe omówienie każdego artykułu w ustawie o rehabilitacji, który wpływa na uzyskiwanie dofinansowań po 1 stycznia 2010 roku. (wyliczenie stanu zatrudnienia, który spowoduje wzrost netto pracowników, wyliczenia kosztów płacy, wyliczenia kwoty dofinansowania w oparciu o zmianę definicji najniższego wynagrodzenia.)
  1. Definicja najniższego wynagrodzenia - które na podstawie ustawy tzw. okołobudżetowej zostało od 1 stycznia 2010 roku zmienione
  2. Art. 2 pkt. 4A - tj. definicja kosztów płacy, w oparciu o najnowsze stanowiska BON. Wyliczanie kosztów płacy i limitu kosztów płacy, od którego jest uzależniona kwota wypłacanego przez PFRON dofinansowania. Interpretacja zmiany od 1 lipca 2009r. w związku brakiem obowiązku naliczania dla niektórych pracowników składek na FP i FGŚP
  3. Art. 26 a tj. dotyczący miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
   1. wskaźnik dot. wyliczania maksymalnego dofinansowania z podziałem na stopnie niepełnosprawności, statusu pracodawcy i definicji najniższego wynagrodzenia. maksymalne kwoty dofinansowań
   2. zwiększenie wskaźników dla schorzeń specjalnych - stosowanie ich w praktyce
   3. składanie odwołań do MPiPS a wyjaśnienia Prezesa PFRON
   4. uzyskania dofinansowana w przypadku zatrudnienia pracownika u dwóch pracodawców a praktyka stosowana przez PFRON
   5. ustalanie zatrudnienia i wskaźnika potrzebnego do wyliczenia zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w oparciu o art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji a zastosowanie wyliczenia wskaźników na druku Wn-D w poz. 34 i 35 wprost z rozporządzenia unijnego - BARDZO WAŻNE (RÓŻNICE, które mogą wpłynąć na możliwość lub brak uzyskania dofinansowań nowych pracowników)
   6. stosowanie w 2010 roku, art. 26B ust. 4 i 5 - tj. uzyskiwanie dofinansowana na nowych pracowników, wykazanie wzrostu netto zatrudnienia lub zastosowanie tzw. przepisów wyłączeniowych, dzięki którym pracodawca nie będzie musiał wykazywać wzrostu zatrudnienia. Rozwiązania umów o pracę z dotychczas zatrudnionymi pracownikami, dokumentowanie stosowania tzw. wyłączeń. Interpretacja MPiPS a efekt zachęty
   7. wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych - sposób jego ustalenia a przeciętne zatrudnienie ogółem i przeciętne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w okresie poprze­dzających 12 miesięcy
   8. miesięczne dofinansowanie a uzyskana dodatkowa pomoc ze środków publicznych, wypełnianie poz. 37 i 41 na druku INF-D-P w sytuacji podpisania umowy z oddziałem PFRON na refundację dodatkowych kosztów administracyjnych
   9. wypełnianie Informacji o pomocy publicznej INF-O-PP a uzyskiwanie dodatkowej pomocy z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych - np. na podstawie art. 32 ustawy o rehabilitacji. Robienie korekt Wn-D i INF-D-P a wypełnienie INF-O-PP
   10. terminy wypłaty miesięcznego dofinansowana a odsetki, wyliczanie odsetek a zaległości w PFRON
   11. rozporządzenie wykonawcze do art. 26C - DRUK INF-D-P i wniosek Wn-D - a wypełnianie ich po 1 stycznia 2010 roku- zmiany. Robienie korekt wniosku Wn-D i załączników INF-D-P za rok 2009
   12. stosowanie aplikacji SODiR on line i SODiR offline

 3. Ogólne informacje dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które wpływają na uzyskiwanie dofinansowania:
  1. ogólne obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne
  2. czas pracy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
  3. kluczowe zapisy umów o pracę i omówienie prawidłowego sporządzenia informacji dodatkowej do umowy

 4. Refundacja składek dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy i niepełnosprawnych rolników - art. 25a ustawy o rehabilitacji

 5. INNE FORMY POMOCY
  1. Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy - ART. 26 USTAWY
  2. Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu - ART. 26 d (asystent)
  3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy - art. 26 e ustawy o rehabilitacji
  4. Dodatkowa rekompensata dla zakładu pracy chronionej - ART. 32 ustawy o rehabilitacji
   1. DOFINANSOWANIE w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych
   2. REFUNDACJA dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych - TYLKO DLA ZPCHR - OSIĄGAJĄCYCH WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZELICZENIU NA ETATY W WYSOKOŚCI 50%. Dodatkowe koszty administracyjne, transportowe, budowy i rozbudowy. - weryfikacja podpisanych umów, stosowanie zabezpieczeń, przygotowanie do negocjacji refundacji na 2010 rok
  5. Refundacja kosztów szkoleń pracownika niepełnosprawnego - art. 41 ustawy o rehabilitacji
  6. Obowiązek oraz możliwość zwolnienia z wpłat na PFRON - dla pracodawców zatrudniających powyżej 25 osób w przeliczeniu na etaty. Wyliczanie ulg przez podmioty uprawnione tj. ZPCHR jak i też pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy spełniających wymogi ustawy o rehabilitacji
  7. Podstawy dot. prowadzenia zfron przez zpchr i byłych pracodawców mających status zpchr - po 1 stycznia 2010 roku

 6. Zakład pracy chronionej
  • Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • Status ZPCHR - warunki nabycia statusu, skutki utraty statusu
  • Korzyści dla ZPCHR (dofinansowania, refundacja składek, ZFRON)
  • Obowiązki prowadzącego ZPCHR
  • Skutki utraty statusu

DOROTA MYSZKIEWICZzobacz opis konsultanta »

zawód wykonywany: główny księgowy w zakładzie pracy chronionej, ekonomista

specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością
Ukończone studia wyższe z zakresu rachunkowości, kilkuletnie doświadczenie w księgowości w zakładzie pracy chronionej z branży produkcyjnej, auditor wewnętrzny ISO 9001:2009. Jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, ustawy o rehabilitacji oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH (DOTACJE) - ujęcie podatkowe m.in. opodatkowanie dotacji, kiedy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym
 2. inne - wizyta konsultanta w siedzibie firmy, szkolenie, doradztwo indywidualne, możliwość reprezentowania przed organami, sporządzania odpowiednich pism, określanie procedur (usługi płatne wg. indywidualnych ustaleń z administratorem serwisu)
 3. ogólne zagadnienia, inne z zakresu księgowości
 4. WZORY PISM - dokumenty, wnioski, prośby, zaświadczenia
 5. KOSZTY - klasyfikacja
 6. BILANS - sporządzanie
 7. sporządzanie listy płac pracowników, zleceniobiorców, chałupników i menedżerów
 8. RACHUNKOWOŚĆ
 9. PODATKI: VAT, podatek dochodowy, od osób fizycznych i prawnych, PCC i inne
 10. ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON) - tworzenie i wydatkowanie, planowanie wydatków, ewidencja, realizacja wydatków również w kontekście pomocy de minimis, prowadzenie rachunków ZFRON, poprawność wydatkowania środków ZFRON
 11. INNE AKTY PRAWNE - rozporządzenia dotyczące pracodawców osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
 12. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 1997r. O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 13. INNE AKTY PRAWNE - rozporządzenia dotyczące pracodawców osób niepełnosprawnych posiadających status ZPCHr
 14. USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH - zasady uiszczania opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych
 15. fundusze unijne
 16. programy pomocowe
 17. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej
 18. stypendia, pomoc społeczna, gdzie i jak zakupić oprogramowanie specjalistyczne, inne zagadnienia
 19. rehabilitacja - zagadnienia, turnusy, sprzęt, wydatki na cele rehabilitacyjne, poradnictwo ogólne
 20. szkolenia
 21. urzędy administracji państwowej a problematyka niepełnosprawnych
 22. INNE - pozostałe niesklasyfikowane
 23. POMOC PUBLICZNA - W TYM DE MINIMIS

MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIKzobacz opis konsultanta »

 1. Zakład pracy chronionej
  • warunki uzyskania statusu zakładu pracy chronionej,
  • korzyści dla posiadających status (przywileje podatkowe, zwolnienia z niektórych opłat, dofinansowanie do wynagrodzeń, dodatkowe instrumenty wsparcia),
  • obowiązki prowadzącego zakład pracy chronionej (sankcje za ich nieprzestrzeganie),
  • skutki utraty statusu.
 2. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • zasady tworzenia zfron (źródła dochodów zfron, terminy przekazywania środków na zfron),
  • wydatki z puli ogólnej, w ramach pomocy indywidualnej oraz indywidualnych programów rehabilitacji,
  • zakaz refundacji a pomoc indywidualna,
  • sankcje z tytuły wydatkowania środków zfron niezgodnie z przeznaczeniem,
  • zasady ubiegania sie o zaświadczenie o pomocy de minimis w przypadku wydatków stanowiących przysporzenie dla pracodawcy (niezbędne dokumenty, wniosek po przekroczeniu 30-dniowego terminu),
  • przesłanki zachowania zfron po utracie statusu (dalsze zasilanie zfron, zasady wydatkowania zachowanych środków).
 3. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • status osoby niepełnosprawnej (orzeczenia o niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi, ciągłość orzeczeń),
  • schorzenia specjalne i sposób ich dokumentowania,
  • dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych (zmniejszony wymiar czasu pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, dodatkowa przerwa w pracy, zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia),
  • zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
 4. Pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy,
  • zwrot kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,
  • zwrot kosztów administracyjnych, budowlanych i transportowych.

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE
Administracja usługi - TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA informuje, że zastrzega sobie sprzedaż dostępów do usługi TOK ograniczonej liczbie Klientów. Dokładne godziny obsługi konsultantów oraz numery telefonów widoczne są po zalogowaniu (dostęp przydzielany jest na podstawie zamówienia usługi oraz jej opłacenia). Po połączeniu z konsultantem należy podać konsultantowi imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Konsultant ma prawo zweryfikować poprawność przekazanych danych Klienta zanim udzieli odpowiedzi. Numery telefonów TOK będą okresowo zmieniane, o czym użytkownicy będą powiadamiani.
Administracja usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA nie wyraża zgody na przekazywanie numerów telefonów "TOK" osobom trzecim oraz zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika. Przed wykupieniem usługi prosimy zapoznać się z regulaminem użytkownika.


« powrót