Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

1506.2021

PYTANIE NR: 25234/2021

Dzień dobry!

Proszę o pomoc w poniższej sprawie Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik

Jesteśmy po audycie KAS ZFRON. Zakwestionowane zostało dofinansowanie okularów korekcyjnych z pomocy indywidualnej wg poniższego wycinku z protokołu.

„Analiza przedłożonych w toku audytu dokumentów oraz wypłat z funduszu dokonanych w ramach Pomocy Indywidualnej wykazała, iż nie wszystkie wydatki dokonywane były na cele określone w § 2 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Powyższe dotyczy sfinansowania z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wydatków na zakup okularów. Na podstawie analizy dokumentów źródłowych Spółki ustalono, iż w badanym okresie 14 pracowników wystąpiło o przyznanie bezzwrotnej pomocy z ZFRON w związku z poniesieniem kosztów zakupu okularów. Analiza „wniosków o udzielenie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” złożonych na dofinansowanie zakupu okularów i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wykazała, iż tylko 2 pracowników posiadało orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane z uwagi na niepełnosprawność o symbolu 04-O tj. choroby narządu wzroku.[...]”

„Ww. wydatki na kwotę xx zł dokonane na zakup okularów dotyczyły pracowników posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym o symbolu 02-P, 03-L, 05-R, 07-S, 10-N oznaczające odpowiednio choroby psychiczne, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, upośledzenie narządu ruchu, choroby układu oddechowego i krążenia, choroby neurologiczne, nie zawierają się w klasyfikacji wydatku funduszu rehabilitacji określonego w § 2 ust. 1 pkt 11 lit.c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tj. zakup indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych w tym przedmiotów ortopedycznych (…) niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Wydatki finansowane z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych muszą być ściśle związane ze zmniejszeniem lub eliminowaniem ograniczeń zawodowych wynikających z niepełnosprawności danej osoby, czy też grupy osób. Wydatki ponoszone z tego funduszu powinny przyczyniać się do zmniejszenia ograniczeń zawodowych lub służyć rehabilitacji konkretnych osób niepełnosprawnych lub ułatwić wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, czego nie można przypisać okularom korekcyjnym zakupionym dla pracowników niepełnosprawnych z upośledzeniem innym niż narządu wzroku.”

Proszę o wskazanie najlepszej linii obrony. Mamy od pracowników zaświadczenia o konieczności stosowania okularów korekcyjnych wskazujące moc szkieł (najczęściej od okulisty ale czasami od optometrysty).

Mamy w regulaminie następujący zapisy.

„W przypadku pomocy indywidualnej wyszczególnionej w lit.: b. i c. należy dołączyć kserokopie recept lub zalecenie lekarskie do poniesionych wydatków.” Oraz

„Członek komisji, przedstawiciel służb medycznych może zażądać dodatkowych wyjaśnień, zaświadczeń lub opinii lekarskich, a także, w uzasadnionych przypadkach, zwolnić z obowiązku dołączania dokumentów, o których mowa w pkt. 2” (tj. w pkt. powyżej)

Jeżeli są znane wyroki sądów, decyzje PFRON albo stanowiska Ministerstwa dot. dofinansowania okularów z pomocy indywidualnej, to proszę o ich podanie.

Z poważaniem

pytanie zadane przez: dane autora d/w administracji, dnia: 15.06.2021

Blokada dostępu!
Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu Serwis Vademecum Wiedzy

ZAREJESTRUJ SIĘ »

W przypadku jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod numerem naszej infolini: (16) 679-16-16 lub pisząc na adres biuro@obpon.pl

« powrót